Adatvédelmi nyilatkozat

A GroundUP márkanév alatt futó ingatlanfejlesztési projektek értékesítését végző BN Zrt. tájékoztatja a www.groundup.hu oldalra (továbbiakban: Honlap) látogatókat (továbbiakban: Érdeklődő) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól. Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR ) alapszik.

1. Adatkezelő

Az adatkezelő a BN Ingatlanfejlesztő Zrt. (rövid név: BN Zrt, székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzékszáma: 01-10-045207 email: info@groundup.hu, tel: +36 20 298 7898, továbbiakban az adatkezelő megnevezése: BN Zrt.).

2. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek a BN Zrt-vel írásban megkötött szerződés alapján a BN Zrt. nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. BN Zrt. az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Adatfeldolgozók:

 • MailChimp: c/o The Rocket Science Group, LLC; 675 Ponce De Leon Ave NE; Suite 5000; Atlanta, GA 30308 USA; mailchimp.com; MOSS No. EU 826 477 914
 • Linemedia Kft (székhely: 1141 Budapest, Komócsy utca 29-31. C. ép. 1. em. 1., cégjegyzékszám: 01-09-940357)
 • DOMUS VIRIDIS Kft (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Vizslaparki út 29. 7/53., cégjegyzékszám: 20-09-071774)
 • SQUAD Holding Kft (székhely: 1112 Budapest, Bakfű utca 1. cégjegyzékszám: 01-09-860202)
 • Holinter Kereskedelmi és Szolgáltató Bt (székhely: 2360 Gyál, Szélső utca 129. cégjegyzékszám: 13-06-067988)
 • Real Estate Management Kft (székhely: 1107 Budapest, Zágrábi utca 19. fsz.9. cégjegyzékszám: 01-09-303802)

3. A kezelt adatok köre

3.1. Ajánlatkérők esetében kezelt személyes adatok köre:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • az ajánlat kérő által küldött üzenet
 • keresett ingatlan mérete

3.2. Ajánlatkérővel történő kapcsolatfelvételt követően kezelhető további személyes adatok köre:

 • életkor
 • a vásárlás célja
 • keresett ingatlan egység paraméterei (méret, szobaszám stb)
 • hogyan került kapcsolatba a Biggeorge Property projektjével
 • vásárlásra szánt önerő összege
 • tervezett hitel összege
 • kíván-e CSOK-ot igényelni
 • melyik projekt iránt érdeklődik

A BN Zrt. tájékoztatja az Érdeklődőt, hogy az értékesítéshez kapcsolódó, az Érdeklődővel történt eseményeket (Pl: telefonos egyeztetést, sikertelen hívást, ajánlat kiküldésének tényét, személyes egyeztetés tényét stb, projekttel kapcsolatos egyéb visszajelzést stb,) a BN Zrt. az értékesítési tevékenység hatékonyságának növelése és az ügyfél igények optimális kiszolgálása céljából rögzíti.

Amennyiben az Érdeklődő a Honlapon az „Ajánlatkérés” lehetőségével él, és ezzel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 3.1. pontban megadott adatait, valamint a későbbiekben -a Értékesítőnkkel történő személyes kapcsolatfelvételt követően a 3.2. pontban rögzített adatkörben tartozó – általa önkéntesen megadott adatokat a BN Zrt. a jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

3.3. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre (cookie használata)

A BN Zrt. a testre szabott kiszolgálás érdekében a Honlapra látogató számítógépén, illetve mobilkészülékén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t vagy „sütit”) helyez el. A cookie célja a Honlap minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Honlapra látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a látogató tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljeskörű.

A cookiek által tárolt információkat a BN Zrt. sohasem használja fel a Honlapra látogató személyes azonosítására.

A Honlapon az alábbi cookie-k kerülnek alkalmazásra:

 • Session cookie (SESSIONID) – Célja: a Honlap egyes, felhasználói munkamenethez kapcsolódó funkcióinak támogatása.
 • Google Analytics cookie-k (_ga kezdetűek) – Céljuk: névtelen, aggregált információkat nyújtanak a látogató tevékenységéről a Honlapon.

A Honlapon remarketing kódokkal követi nyomon a BN Zrt. az egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthasson ezen oldalak látogatóinak.

4. Az adatkezelés célja

 • Az Érdeklődő részére ajánlat nyújtása a GroundUP márkanév alatt értékesített ingatlan(ok) vonatkozásában e-mailen és/ vagy telefonon,
 • a GroundUP márkanév alatt népszerűsítendő ingatlan projektek, ezekhez kapcsolódó szolgáltatások, termékek Érdeklődővel való megismertetése hírlevél küldésével, illetve ajánlat megküldésével e-mailen és/vagy telefonon,
 • statisztikai célú adatkezelés piaci elemzések elkészítése és szolgáltatás-optimalizálás érdekében.

5. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása.

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az ajánlatkérés elküldésének illetve a 3.1. pontban rögzített adatkör esetében az adatok Érdeklődő általi megadásának napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az ajánlatkérés elküldésétől számított 3 évig tart. Amennyiben az érintett kifejezetten hozzájárul, az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megfelelően meghosszabbítható.

7. A honlap üzemeltetője

A Honlapot a BN Zrt. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. Az Érdeklődő által megadott személyes adatokat a BN Zrt. harmadik személynek csak kifejezett törvényi előírás alapján továbbítja.

8. Az Érdeklődő jogai

Az Érdeklődő bármikor jogosult kérelmezni a BN Zrt-től a rá vonatkozó személyes adatokról való tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Az Érintett jogosult arra, hogy a BN Zrt. részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja, amely azonban nem érinti a korábbi, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükségesa leiratkozást megtennie.

A BN Zrt. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

9. Jogorvoslat

Az Érdeklődő bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a BN Zrt-t az info@groundup.hu email címen vagy a +36 20 298 7898 telefonszámon.

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kapcsolat

Lépjen kapcsolatba velünk

logo
  • Iroda, levelezési cím:
   1025 Budapest, Szépvölgyi út 6
  • Magyarország
  • 06 1 225 2525
 • email link
map